Rijecnik satelitskih rijeci i njihova znacenja

  • <<< **NEREGISTRIRANI čLANOVI TRENUTNO NEMOGU SKIDATI DATOTEKE I VIDJETI LINKOVE,ZA PRISTUP TREBA SE REGISTRIRATI!** >>>

Zorro

Administrator
13.07.2007
8.801
1.217
0
Kalypso
crosatelite.com
ACTUATOR
Aktuator. Pogon i povratni sistem za upravljanje motorizirane satelitske antene.
ANTENA
Bilo koji uredjaj koji služi za skupljanje i slanje signala u prijemnik.
APEX
Najviša tacka (npr. kod motorizirane antene najviša tacka u satelitskom pojasu).
ARC
Satelitski pojas. Zamišljena linija koja polukružno spaja sve satelite u Clarkovom pojasu.
ASPECT RATIO
O?ekivani omjer za TV. Standardna TV ima omjer slike 4:3,dok široko-ekranske televizije imaju taj omjer 16:9
ASTRA DIGITAL RADIO
Sistem za digitalno emitiranje audio programa putem kompresije signala. Emitira se na tonskim podnosiocima i potreban je poseban digitalni prijemnik.
AV (AUDIO-VIDEO)
Bilo koja oprema za video i audio
AZIMUTH
Kut izme?u satelita i juga odredjenog kompasom. Ozna?ava se u stupnjevima i može biti isto?no ili zapadno npr. Astra 19.2 E.
B

BANDWITH
Raspon frekvencija koje zauzima signal ili koje dozvoljava ure?aj za primanje. Može biti 18, 27, 36 ili 72 MHz.
BASEBAND
Satelitski TV signal iz prijemnika prije obrade u pogodni signal za TV prijemnik.
BEAM
Prijenos signal putem satelita. Satelitska â??zrakaâ?? odnosno snop signala emitiran s satelita na zemlju. Može biti wide beam - široki raspon, narrow beam-uski snop i spot beam - to?no usmjereni signal na pojedino podru?je.
BEAMWITH
O?ekivani kut satelitske antene.
BELLING-LEE priklju?ak
Utika? i uti?nica â?? popularno nazvani muški i ženski, a koriste se za priklju?ak tv antene na prijemnik, tv i video, a nekada su se koristili i za priklju?ak na satelitski ulaz na satelitskom prijemniku.
BER (BIT ERROR RATE)
To?nost digitalnog signala. Sli?no analognom S/N odnosu(Vidi S/N).
BIRD
Ptica, odnosno uobi?ajeno ime u slengu za satelite.
BIT RATE
Brzina digitalnog prijenosa. Obi?no se izražava u Mb/s-Megabajtima u sekundi: Što je ve?i to se prenosi više podataka i slika je kvalitetnija. Npr.: 5 Mb/s odgovara kvaliteti PAL signala, a 2,5 Mb/s odgovara kvaliteti VHSa.
BORESIGHT
Strana antene koja je okrenuta prema satelitu.

C

CAM
Conditional Access Module - sistem koji se koristi za dekodiranje kodiranih satelitskih programa
CASSEGRAIN
Jedna vrsta paraboli?ne satelitske antene koja koristi konveksni hiperboli?ni sekundarni reflektor.
C-BAND
Podru?je frekvencija 0d 3.700 â?? 4.200 GHz, koji se koristi za prijenos satelitskog signala najviše u Sjedinjenim Ameri?kim Državama.
CENTRE-FEED DISH
Satelitska antena koja ima fokus u centru.
CHROMINANCE
Dio signala za TV koji nosi podatke za boju.
CI
Common Interface - stadard za priklju?enje dodatne opreme na satelitski prijemnik. Najviše se koristi za priklju?enje modula odnosno CAMa na satelitski prijemnik. Sistem koji se koristi za priklju?enje je PCMCIA koji se koristi kod kompjutera - poglavito notebooka.
CLARKE BELT
Vidi Geostationary orbit.
C/N (CARRIER-TO-NOISE RATIO)
Mjera za performaciju antene. Ozna?ava odnos primljene snage prema snazi šuma .Izražava se u dB.
CO-AX
Koaksijalni konektori i kabeli koji se koriste za satelitske i antenske instalacije.
CO-LOCATED
Sateliti koji su smješteni na istu poziciju (Npr. Astra i Hot Bird sateliti). Obi?no je razmak izme?u satelita 0.2°.
COMPOSITE VIDEO
TV signal koji sadrži informacije o boji, osvjetljenju slike te sinhro podatke. Koristi se u Scart konektorima.
COMPRESSED DIGITAL TV
TV signal koji je prera?en u digitalni te komprimiran odnosno stiješnjen zbog toga što se iz signala uklanjaju podatci koji se ponavljaju. Omogu?ava da se ve?i broj programa smjesti na jedan transponder-kanal.
CONAX
Sistem kodiranja koji se koristi kod skandinavskih digitalnih programa. Razvijen od strane Telenora.
COROTOR
Korotor. Naprava koja objedinjuje feedhorn, depolarizator i polarizator u jednom ure?aju. Obi?no se koriste uz LNBe za primanje programa koji emitiraju u C pojasu.
CRYPTOWORKS
Sistem kodiranja koji se koristi kod digitalnih programa.

D

DBS BAND
Dio Ku-banda od 11.700 â?? 12.500 GHz koji je bio predvi?en za direktno emitranje satelitskih programa.
DECLINATION
Deklinacija. To je mali kut izme?u polarmounta i antene tako da antena hvata sve satelite u satelitskom pojasu.
DECODER
Ure?aj koji omogu?ava gledanje kodiranih-zašti?enih programa.
DE-EMPHASIS
Filtar u prijemniku koji zajedno sa suprotnim (pre-emphasis koji je prisutan pri slanju signala) smanjuje šum u zvuku.
DEMODULATOR
Dio u satelitskom prijemniku koji ima zada?u da izdvaja i video i audio informacije iz dolaze?eg signala.
DEPOLARISER
Ure?aj koji omogu?uje pretvaranje kružne u linearnu polarizaciju.
DIGITAL SATELLITE RADIO
Sistem za digitalno emitiranje radio programa putem satelita koji koristi 16 nekomprimiranih stereo stanica na jednom transponderu.
DIGITAL TV
Vidi Compressed TV.
DiSEqC
Digital Satellite Equipement Control - digitalno upravljanje satelitskom opremom - sistem koji je razvio Eutelsat baš za gledanje dvije pozicije Astra i HotBird s jednom antenom koriste?i univerzalne LNBove. Ina?e sistem se koristi za kontrolu periferije kao što su LNBi, rotori i prekida?i koriste?i digitalizirani 22kHz signal iz satelitskog prijemnika.
DISH
Paraboli?na antena koja skuplja signale sa satelita.
D-MAC/ D2-MAC
Dvije podvrste MAC sistema
DOWNLINK
Put signala sa satelita do prijemne antene.
DTH (DIRECT TO HOME)
Satelitska televizija namijenjena prijemu u ku?i.
DUAL-FEED
Postavljanje dva LNBa na satelitsku antenu i omogu?eno gledanje dva satelita s jednom fiksiranom antenom.
DVB (DIGITAL VIDEO BROADCAST)
Europski TV standard za digitalno emitiranje programa. Koristi se svugdje u svijetu osim u SADu.

E

ECM (ELECTRONIC COUNTER MEASURES)
Elektronske protumjere. Signali koji se šalju putem satelita sa zada?om da isklju?e iz uporabe piratske kartice.
EIRP (EFFECTIVE ISOTROPIC RADIATED POWER)
Mjera za jakost satelitskog signala koji dolazi sa satelita na zemlju.
El-Az (ELEVATION-AZIMUTH) MOUNT
Jednostavna fiksirana satelitska antena koja dopušta namještanje u horizontalnom i okomitom smjeru.
ELEVATION
Elevacija. Okomiti kut izme?u puta prijema signala i vodoravnice.
ENCRYPTION
Šifriranje. Kodiranje signala tako da se ne može primati bez posebnog dekodera. Naziva se još i scrambling.
ENHANCED
Konverter (9.750 GHz oscilator) ili prijemnik koji može primati signale s frekvencijskom pojasa 10.700-10.950 GHz.
EPG
Electronic Program Guide - elektronski programski vodi? - grafi?ki prikaz pregleda programa koji se ispisuje na ekranu kod digitalni satelitskih programa. EPG se šalje od strane samog programa a prijemnik ga samo prikazuje na ekranu. Ako se ne šalje onda prijemnik javlja poruku - No Information ili no EPG.
EUROCRYPT
Sistem zaštite programa koji se koristi kod programa emitiranih u D-Mac ili D2-Mac sistemu. Sada na zalasku!
EVENT TIMER
Tajmer koji se nalazi u prijemniku koji omogu?ava paljenje i gašenje prijemnika za snimanje kada niste kod ku?e.
EXTENDED IF
Frekvencijski opseg prijemnika koji omogu?uje primanje svih frekvencija koje prima Univerzalni konverter. Obi?no od 950-2050 MHz ili od 700 do 2150 MHz.

F

F-CONNECTOR
Uti?nica koja se koristi za povezivanje konvertera s prijemnikom. Uti?nica ima navoje.
FEC (FORWARD ERROR CORRECTION)
Signali koji se dodaju glavnom signalu kod digitalnog prijenosa sa svrhom da ispravljaju odre?ene pogreške koje se javljaju kod emitiranja.
FEEDHORN
Hvata? signala. Skuplja signale sa satelita u fokus antene i šalje ih konverteru-LNBu
FLAT-PLATE ANTENNA
Plosnata, obi?no ?etvrtasta satelitska antena koja skuplja signale s satelita na više mjesta na svojoj površini te ih zajedno usmjerava na LNB.
FLYING FEED LNB
Satelitska antena koja ima LNB postavljen na motor koji pokre?e LNB lijevo i desno od glavnog fokusa antene i omogu?uje hvatanje signala s više satelita.
FOCAL POINT
Podru?je ispred antene gdje se skupljaju signali-fokus antene.
FOOTPRINT
Podru?je na zemlji gdje se mogu primati signali sa satelita. Tako?er obuhva?a jakost signala primanog na nekom podru?ju.
FREE TO AIR
Emitiranje satelitskih programa bez ikakve zaštite odnosno nekodirano.
FSS (FIXED SATELLITE SERVICES) BAND
Dio frekvencija od 10.700 â?? 11.700 GHz koji je bio namijenjen za poslovnu uporabu, ali se danas koristi ve?inom za analogne satelitske programe.

G

GEOSTATIONARY ORBIT
Putanja koju koriste TV sateliti na visini od oko 36 000 km. Na toj visini sateliti se gibaju usporedo s Zemljom i takav satelit je sa Zemlje uvijek â??vidljivâ?? u istoj to?ki.
GEOSYNCHRONOUS ORBIT
Vidi Geosstationary orbit.
GHz
Gigahertz. Jedan bilijun titraja u sekundi ili 1 000 MHz.
GREGORIAN DISH
Podvrsta satelitske antene koja koristi sekundarni konkavni hiperboli?ni reflektor koji usmjerava signale prema konverteru, a smješten je nasuprot glavnog reflektora.

H

HALF-TRANSPONDER MODE
Metoda emitiranja dva programa na jednom transponderu dijeljenjem bandwitha. Smanjuje EIRP za oko 4 dB, odnosno ovom metodom se programi primaju sa manjenom jakosti. Potrebna je onda ve?a antena.
HORIZON TO HORIZON
Ure?aj za pokretanje satelitske antene koji u sebi sadrži motor i omogu?ava prijem svih satelita u pojasu od 180° te njihovo to?no pra?enje.
HORN
Satelitska antena koja koristi pove?i feedhorn, a bez reflektora.
HDTV (HIGH DEFINITION TELEVISION)
Budu?i TV sistem koji ima pove?ani broj linija koje tvore vidljivu sliku, te omogu?ava vidljivo bolju i oštriju sliku. Npr. PAL sistem ima 625 linija, a HDTV 1250 linija.

I

IF (INTERMEDIATE FREQUENCY)
Signal u kabelu izme?u LNBa i prijemnika. Tako?er to je i primaju?a frekvencija prijemnika. Standardna je 950-1750 MHz.
IF SHIFTER
Ure?aj koji se ume?e u kabel LNBa i omogu?ava primanje frekvencija koje nisu namijenjne za doti?ni LNB.
INCLINED ORBIT
Kretanje satelita iznad i ispod satelitskog pojasa (ARCa).u takvu orbitu se stavljaju sateliti na kraju svog vijeka trajanja, a da bi ih mogli primati treba imati polarmount za horizontalno i vertikalno pomicanje satelitske antene.
INCLINOMETER
Naprava koja omogu?ava mjerenje vertikalnog kuta.
INTERFERENCE
Izobli?enja u slici i tonu uzrokovano prisutnoš?u neželjnog signala.
IRD (INTERGRATED RECIVER DECODER)
Satelitski prijemnik i dekoder u jednom.
IRDETO
Sistem kodiranja kod digitalnih programa i koji se koristi kod njema?kih, talijanskih, gr?kih te arapskih programa.

J

J17
Audio de-emphases sistem koji se koristi na nekim programima. Sistem za pro?iš?avanje zvuka.
JACK
Vidi aktuator.

K

kHz
Kilohertz. Tisu?u titraja u sekundi.
Ku-BAND
Frekvencijski raspon signala od 10.700-18.000 Ghz koji se koristi za satelitske prijenose.

L

LATITUDE
Razdaljina južno ili sjeverno od ekvatora. Zemljopisna širina. Izražava se u stupnjevima°.
LOCAL OSCILATOR
Lokalni oscilator. Ure?aj u LNBu koji prima signale sa satelita i pretvara ih u frekvencije koje može primiti prijemnik. Naj?eš?e korišteni su 10.000 GHz za FSS podru?je, 9.750 GHz za enhanced FSS, 10.750 GHz za DBS podru?je , 11.475 GHz za Telecom satelite, 10.600 GHz za gornji bend univerzalnog LNBa te 5.150GHz za C-band.
LONGITUDE
Razdaljina isto?no ili zapadno od nultog meridijana. Zemljopisna dužina.
LOOPTHROUGH
Par ulaznih i izlaznih veza na prijemniku koji omogu?avaju dodavanje drugih ure?aja u TV signal.
LNB (LOW NOISE BLOCK)
LNB, konverter. Ure?aj koji poja?ava dolazne signale i prevodi ih u elektri?ne signale niže frekvencije koje može prepoznati satelitski prijemnik.
LUMINANCE
Dio TV signala koji nosi podatke o osvjetljenju slike.

M

MAC (MULTIPLEXED ANALOGUE COMPONENTS)
Odvojeno prenošenje analognih komponenata. Sistem za prijenos signala specijalno razvijen za satelitsku TV. Sada zamijenjen sa digitalnim standardom MPEG 2!
MAGNETIC POLARISER
Magnetski polarizator. Bira? polarizacije kontroliran strujom iz prijemnika.
MARCONI TYPE LNB
Kombinirani LNB i polarizator u jednom, a polarizacija se bira mijenjanjem voltaže 13V i 18V koja ide do LNBa. Ve?ina današnjih LNBa je ovakvog tipa.
MCPC (MULTI CHANNEL PER CARRIER)
Više programa po nositelju signala. Ve?ina digitalnih programa se prenosi tako da se po jednom transponderu, zahvaljuju?i kompresiji signala, šalje više programa koji imaju istu frekvenciju emitiranja ali se razlikuju po video i audio PIDu.
MECHANICAL POLARISER
Servo polarizator koji je kontroliran elektri?nim impulsima iz prijemnika.
MEDIAGURAD
Sistem kodiranja digitalnih programa koji se koristi kod programa grupacije Canal Plus te još ponekih.
MHz
Megahertz. Jedan milijun titraja u sekundi. Jednako 1000 KHz.
MICROWAVE
Elektromagnetski valovi frekvencija izme?u 1 i 30 GHz.
MODULATOR
Ure?aj koji forsira TV sliku i zvuk na radio nosa? za zemaljsko emitiranje ili loopthrough
MOUNT
Nosa? antene. Naprava koja služi za postavljanje i u?vrš?ivanje antene.
MPEG (MOVING PICTURES EXPERT GROUP)
Ekspertna grupa za pokretne slike. Internacionalna udruga za postizanje standarda u digitalnoj TV. MPEG 1- kvaliteta slika kao i VHS te CD video, MPEG 2 kvaliteta pogodna za digitalno emitiranje TV programa.
MULTI FEED
Nepokretna (fiksirana) satelitska antena koja ima dva ili više LNBa i omogu?uje pra?enje programa sa dva ili više satelita.

N

NAGRAVISION
Sistem kodiranja koji se koristi kod analognih i digitalnih programa.
NOISE
Šum. Neželjeni signal u korisnom signalu.
NOISE FIGURE
Šumni broj. To je šum koji LNB dodaje signalu. Ozna?ava kvalitetu LNBa i izražava se u dB, npr.0.7 dB. Što je broj niži to je kvaliteta primljenog signala bolja. Današnji LNBi ve? imaju šumni broj 0.4 dB.
NTSC (NATIONAL TELEVISION STANDARDS COMMITTIEE)
Sistem televizijskog prijenosa koji se upotrebljava najviše u Americi i Japanu.Na PAL prijemniku slike ili uop?e nema ili se vidi crno-bijela slika sa mnogo smetnji. U šali se ovaj sistem naziva: Never The Same Color odnosno Nikada ista boja.
NVOD (NEAR VIDEO ON DEMAND)
Video na zahtjev. Emitiranje programa, naj?eš?e filmova, s vremenskim zakašnjenjem od naj?eš?e 15 minuta do pola sata, ako da se uvijek može pogledati kompletan program odnosno film, sa kratkim ?ekanjem.

O

OFFSET
Tip satelitske antene koja ima fokus pomaknut ispod centra antene.
OMT (ORTHOGONAL MODE TRANSDUCER)
Ure?aj koji omogu?uje da dva LNBa primaju horizontalno i vertikalno polarizirane signale istodobno.
ORBIT
Putanja satelita oko Zemlje.

P

PAL (PHASE ALTERNATE LINE)
TV sistem koji se koristi za zemaljsko iI satelitsko emitiranje u ve?em djelu Europe i svijeta.
PANDA 1
Sistem za smanjenje šuma u analognom zvuku, koji je razvijen od strane Wegener Corp, a koristi se za audio signale.
PARENTAL LOCK
Zaklju?avanje programa ili izbornika da bi se sprije?ilo nekontrolirano gledanje ili ?a?kanje po prijemniku. Koristi se šifra od 4 broja.
PHONO
Konektori koji se koriste naj?eš?e za audio, video i baseband.
PIN
Personal Indentification Number - osobni indetifikacijski broj - broj koji služi, kod korisnika originalnih satelitskih kartica, za pristup informacijama na kartici, informacijama o pretplati, naru?ivanju posebnih pay per view programa i ponekad za pristup nekim izbornicima na samom satelitskom prijemniku.
POLARISER
Naprava koja se postavlja ispred LNBa i služi za razdvajanje vertikalne i horizontalne polarizacije.
POLAR MOUNT
Ure?aj koji služi za pokretanje satelitske antene i dozvoljava kretanje koje omogu?ava pra?enje satelita u satelitskom pojasu.
POSITIONER
Pozicioner. Naprava koja kontrolira motor povezan sa satelitskom antenom i omogu?uje biranje pozicije na kojoj ?e se zaustaviti motor s antenom. Može biti samostalna jedinica ili biti uklju?en u prijemnik.
POWERVU
Sistem kodiranja digitalnih programa.
PPV (PAY PER VIEW)
Sistem za gledanje pla?enih TV programa. Omogu?uje gledanje samo onoga za na što se pla?anje odnosilo. Naj?eš?e su to premijerni filmovi ili važni sportski doga?aji.
PRIMARY FOCUS
Primarni fokus. Podvrsta satelitske antene koja ima fokus i feedhorn ispred središta antene.
PRO LOGIC (DOLBY)
Sistem za snimanje I reprodukciju zvuka koji je razvijen od stane Dolby Laboratories Corp. i služi za reprodukciju ugo?aja kina kod ku?e.

R

RECEIVER
Prijemnik. Ure?aj koji prima signale koje šalje LNB i prevodi ih u signale koje onda se mogu vidjeti na TVu u obliku slike i zvuka.
REFLECTOR
Oblik antene-reflektor koji skuplja signale.

S

SECA
Societe Europeenne de Controle d`Access - SECA. Sistem kodiranja digitalnih programa koji se koristi kod Canal Plus paketa.
SECAM (SEQUENCE A MEMOIRE)
TV sistem koji se koristi u nekim zemljama npr. Francuska. Na PAL televizoru slika ovog sistema se reproducira crno-bijelo.
SKEW
Fino uga?anje polariteta koje uzima u obzir razli?iti upadni kut signala sa razli?itih satelita.
SCART
Scart priklju?ak. Evropska norma za priklju?ke koja koristi 21 nožicu (pin). Svaka nožica prenosi odvojeno razli?ite signale.
SECONDARY FOCUS
Drugi fokus koji stvara signal sa susjednog satelita. Koristi se kod dual i multi feed antena.
SLOT
Položaj satelita u klarkovom pojasu koji se izražava u stupnjevima isto?no ili zapadno od Juga (O°)
SMART CARD
â??Pametnaâ?? kartica. Plasti?na kartica veli?ine kreditne kartice koja sadrži elekroni?ki klju? za otvaranje kodiranih programa. Koristi se uz odgovaraju?i dekoder.
SMATV (SATELLITE MASTER ANTENNA TELEVISION)
Satelitski sistem za zgrade ili naselja koji koristi samo jednu fiksiranu antenu a programi se zatim distribuiraju putem postoje?eg antenskog kabela po zgradi.
S/N (SIGNAL TO NOISE ) RATIO
Odnos snage signala prema snazi šuma. Izražava se u dB
SNG (SATELLITE NEWS GATHERING)
Prikupljanje vijesti putem satelita. Slanje materijala putem pokretnih stanica za uplink.
SOFT SCRAMBLING
Meko kodiranje. metoda kodiranja kod koje za dekodiranje nije potrebna pretplatni?ka kartica â??smart card, ve? samo dekoder.
SOUND IN SYNC
Vrsta emitiranja programa gdje se informacije o zvuku smještaju u sinhro impulse TV slike. Takva slika je nestabilna i nema zvuka bez odgovaraju?eg dekodera.
SCPC (SINGLE CHANNEL PER CARRIER)
Jedan program po nosa?u signala. Kod nekih digitalnih programa se informacije šalju putem vlastitih frekvencija na transponderu i potpuno su nezavisni od ostalih signala.
SPARKLIES
Šum u slici koji se o?ituje u obliku malih crnih i bijelih iskrica u slici, a nastaje u slu?aju slabog signala sa satelita ili zbog korištenja satelitske antene manjeg promjera od preporu?enog. Prisutno je samo kod analognih programa.
STATISTICAL MULTIPEXING
Tehnika kompresije koja omogu?uje da se na jedna transponder stavi ve?i broj programa, kompresijom koja ovisi o sadržaju pojedinih programa.
SUBCARRIER
Pomo?ni signal koji je združen sa TV signalom, a prenosi zvuk odnosno radio stanice.
S-VIDEO
Super video (VHS).Video format koji koristi odvojeno emitiranje podataka o boji i osvjetljenju slike.
SYNC
Signal koji sinhronizira (uspore?uje) sliku na TVu s onom koja je emitirana. Ako se ne poklapaju slika je iskrivljen, nepravilna.
SYSTER
Sisitem kodiranja koji se koristi kod nekih analognih programa.

T

TELECOM BAND
Dio frekvencijskog podru?ja Ku banda od 12.500 â?? 12.750 GHz. Prvotno korišteno od strane francuskih satelita Telecom. Naziva se i BSS (broadcast satellite services).
TRESHOLD
Minimum C/N koji je potreban za sliku bez iskrica. Ozna?ava prag osjetljivosti satelitskog prijemnika izraženog u dB. Što je broj niži ve?a je i osjetljivost.
TRESHOLD EXTENSION
Metoda koja se koristi da se smanji ve? postoje?i treshold prijemnika da se pove?a osjetljivost. Tzv. Low Treshold-niski prag osjetljivosti.
TRANSCODER
Ure?aj koji služi za prevo?enje jednog tv standarda u drugu. Npr. NTSC u PAL ili SECAM u PAL.
TRANSPONDER (TRANSMITTER- RESPONDER)
Ure?aj u samom satelitu koji služi za prihva?anje signala emitiranog sa Zemlje te reemitiranje tog signala ponovo na Zemlju.
TRIPLE BAND LNB
LNB koji može primati signale emitirane u FSS, DBS i Telecom bandu u dva podru?ja koja se odabiru promjenom napona koji šalje satelitski prijemnik (13 ili 18 V).
22KHz SWITCH
Preklopnik koji koristi tonski signal od 22KHz i služi za prebacivanje gornjeg i donjeg pojasa kod univerzalnog prijemnika te kod upravljanja raznom dodatnom opremom npr. DiSEqC preklopnicima.

U

UHF (ULTRA HIGH FREQUENCY)
Signal koji koristi frekvencije 300-890 MHz i služi u emitiranju zemaljskog programa.
UNIVERSAL LNB
Univerzalni LNB koji koristi dva lokalna oscilatora i ima dva frekvencijska podru?ja. Donji pojas od 10.700-11.700 GHz, lo.9.750 GHZ, te gornji pojas od 11.800 - 12.750 GHZ i L.o. 10.600 GHz. Prebacivanje izme?u dva pojasa vrši se pomo?u 22 KHz signala.
UPLINK
Put signala od stanice na Zemlji do satelita.

V

VIACCESS
Sistem kodiranja za digitalne programe.
VIDEOCRYPT
Sistem kodiranja korišten u analogiji od strane Bs*yB.
VIDEOGUARD
Sistem kodiranja za digitalne programe.
VOD (video on demand)
Program se emitira po narudžbi.
VOLTAGE SWITCHED LNB
Kombinirani LNB i polarizator koji se danas naj?eš?e koristi na Astra sustavima i gdje se za biranje polarizacije koristi napon od 13 i 18 V, a njega šalje prijemnik.

W

WAVEGUIDE
To?no izra?en kanal za mikrovalne signale.
WEGENER
Sistem šuma. Vidi Panda 1.
WIDESCREEN
TV prijemnici i programi kod kojih je konvencionalni odnos stranica ekrana od 4:3 zamijenjen sa kino formatom 16:9, ali može biti i 14:9 i 21:9.
WIDEBAND
Vrlo veliki raspon za primanje frekvencija satelitskog prijemnika obi?no od 700-2150 MHz.
 
  • Like
Reactions: 4 people

beli1910

Administrator
21.02.2009
11.931
14.320
0
Sevnica-Slovenia
Odgovor: Rijecnik satelitskih rijeci i njihova znacenja

satelitski pojmovi - skracenice
Cesto po netu raznim forumima mogu se naci skracenice u vezi satelitske televizije koji su za neke nerazumljive,ovim cu opisati neke osnovne reci.
jednostavnije skracenice od Engleskih reci;


-AU,Autoupdating(azurniranje)

-ARC,Satelitski pojas. Zamišljena linija koja polukružno spaja sve satelite u Clarkovom pojasu.

-AV (AUDIO-VIDEO),Bilo koja oprema za video i audio

-DVB(Digital Video Broadcasting)

-BOOTLOADER,prvi program u resiveru

-BEAM,Prijenos signal putem satelita.

-BIRD,Ptica, odnosno uobièajeno ime u slengu za satelite.

-CS,cardsharing(deljenjekartice)

-CAM,Conditional Access Module
- sistem koji se koristi za dekodiranje kodiranih satelitskih programa

-CAS(Conditional Access System)

-CI(Common Interface)

-CO-AX,Koaksijalni konektori i kabeli koji se koriste za satelitske i antenske instalacije.

-CONAX
,Sistem kodiranja koji se koristi kod skandinavskih digitalnih programa. Razvijen od strane Telenora.

-CRYPTOWORKS,Sistem kodiranja koji se koristi kod digitalnih programa.

-DiSEqC
,Digital Satellite Equipement Control - digitalno upravljanje satelitskom opremom

-DUAL-FEED,Postavljanje dva LNBa na satelitsku antenu i omoguæeno gledanje dva satelita s jednom fiksiranom antenom.

-DVB (DIGITAL VIDEO BROADCAST),Europski TV standard za digitalno emitiranje programa. Koristi se svugdje u svijetu osim u SADu.

-ENCRYPTION
,Šifriranje. Kodiranje signala tako da se ne može primati bez posebnog dekodera. Naziva se još i scrambling.

-EUROCRYPT,Sistem zaštite programa koji se koristi kod programa emitiranih u D-Mac ili D2-Mac sistemu. Sada na zalasku!

-FEEDHORN,Hvataè signala. Skuplja signale sa satelita u fokus antene i šalje ih konverteru-LNBu

-FIRMWARE,operativni sistem softwera za resiver

-FREE TO AIR,Emitiranje satelitskih programa bez ikakve zaštite odnosno nekodirano.

-IRD (INTERGRATED RECIVER DECODER),Satelitski prijemnik i dekoder u jednom.

-I****O,Sistem kodiranja kod digitalnih programa i koji se koristi kod Nemaèkih, Italijanskih, Grèkih te Arapskih programa.

-LATITUDE
,Razdaljina južno ili sjeverno od ekvatora. Zemljopisna širina. Izražava se u stepenima.

-LONGITUDE,Razdaljina istoèno ili zapadno od nultog meridijana. Zemljopisna dužina.

-LNB (LOW NOISE BLOCK),Ureðaj koji pojaèava dolazne signale i prevodi ih u elektriène signale niže frekvencije koje može prepoznati satelitski prijemnik.

-MEDIAGURAD,Sistem kodiranja digitalnih programa koji se koristi kod programa grupacije Canal Plus te još ponekih.

-MPEG (MOVING PICTURES EXPERT GROUP)
,Ekspertna grupa za pokretne slike. Internacionalna udruga za postizanje standarda u digitalnoj TV. MPEG 1- kvaliteta slika kao i VHS te CD video, MPEG 2 kvaliteta pogodna za digitalno emitiranje TV programa.

-NAGRAVISION
,Sistem kodiranja koji se koristi kod analognih i digitalnih programa.

-STB
,resiver

-SECA
,Societe Europeenne de Controle d`Access - SECA. Sistem kodiranja digitalnih programa koji se koristi kod Canal Plus paketa.

-SMART CARD,
“Pametna” kartica. Plastièna kartica velièine kreditne kartice koja sadrži elekronièki kljuè za otvaranje kodiranih programa. Koristi se uz odgovarajuæi dekoder.

-SW
,Softwer

-S-VIDEO
,Super video (VHS).Video format koji koristi odvojeno emitiranje podataka o boji i osvjetljenju slike.

-SYSTER
,Sistem kodiranja koji se koristi kod nekih analognih programa.

-VIACCESS,Sistem kodiranja za digitalne programe.

-VIDEOCRYPT,
Sistem kodiranja korišten u analogiji od strane BSkyB.

-VIDEOGUARD
,Sistem kodiranja za digitalne programe.
 
Poslednja izmena:
  • Like
Reactions: 3 people